به گزارش تسنيم، يافته‌هاي اخير دانشمندان نشان مي‌دهد كه قارچ‌هاي جادويي مي‌توانند مغز را از افسردگي رها كنند.

بر اساس گزارش تلگراف، يك مطالعه جديد نشان مي‌دهد كه يك ماده شيميايي روانگردان كه در اين قارچها كه به "قارچ‌هاي جادويي"(Magic mushroom) معروف هستند وجود دارد كه مي‌تواند به درمان "افسردگي"  با"تنظيم مجدد" مغز كمك كند.

ماده موجود در اين قارچ «سيلوسايبين»(psilocybin) به ۱۹ بيمار مبتلا به افسردگي داده شد و در آنها "اثرات ضد افسردگي سريع و پايدار" را به وجود آورد.

حدود 50 درصد از كساني كه در اين آزمايش حضور داشتند يك "تاثير ثانويه" را شرح دادند كه تا پنج هفته ادامه داشت.

بسياري از بيماران افسرده اين شيوه درمان را تقليد كرده‌اند تا مغز آنها "دوباره راه اندازي"(rebooted) يا "تنظيم مجدد"(reset) را انجام دهد.

«رابين كارهارت هريس»، سرپرست تحقيقات روانشناسي در امپريال كالج لندن، گفت: "ما براي اولين بار تغييرات چشمگيري در فعاليت مغز در افرادي كه تحت درمان با psilocybin قرار گرفته‌اند ديديم."

نام علمي اين قارچ‌ معجزه‌گر، «سيلوسايبين ماشروم» (Psilocybin mushroom)، قارچ‌هايي چتري حاوي ماده توهم‌زاي "سيلوسايبين"و "سيلوسين" هستند و خاصيت روان‌گردان دارند.

«سيلوسايبين» يك ماده توهم‌زا و روان‌گردان است كه جزو كلاس "ايندول" و "تريپتامين" طبقه‌بندي مي‌شود.

«قارچ‌هاي سيلوسايبين» يا قارچ‌هاي جادويي حاوي سيلوسايبين و "سيلوسين" هستند كه براي مقاصد عرفاني ، تفريحي و پزشكي جهت درمان افسردگي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

"سيلوسايبين" بعد از مصرف در بدن انسان به "سيلوسين" تبديل مي‌شود.

قارچ جادويي براي درمان افسردگي شديد

محققان دريافتند كه اين دارو سلول‌هاي عصبي را بازنشاني مي‌كنند و باعث افزايش ثبات در شبكه‌هاي مغز مي شود كه با افسردگي ارتباط دارند.

با اين حال، دانشمندان نسبت به خوددرمانگري با داروهاي رديف «هالوسينوژنيك»(Hallucinogenic) به بيماران افسرده هشدار دادند.